تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

احمدی‌نژاد و مشایی مقابل محل برگزاری دادگاه بقایی حضور یافتند ...

تعدادی از حامیان احمدی نژاد و مشایی، این دو نفر را تا مقابل دادگاه تجدیدنظر استان تهران ( محل برگزاری دادگاه حمید بقایی) با سر دادن شعار الله اکبر همراهی کردند.

۲۷۲۱۴