تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

انتقاد روزنامه جوان از اظهارات برخی روحانیونی که در روزهای اخیر کلیپ شان منتشر ش ...

ممكن است گوينده قصد و غرضي هم
نداشته باشد اما زمان‌شناسي و واكنش اجتماعي- عقلاني نسبت به محتوي و محتمل
بودن وهن روحانيت و تشيع بايد در خروجي بيان حتماً لحاظ شود. نسبت روحانيت
و حكومت در عصر حاضر عنصر مهم‌تري است كه بايد در بيان روحانيت مدنظر قرار
گيرد. خوشبختانه در جدال طولاني اخباريون و اصوليون كه بيش از دو قرن به
طول انجاميد اصوليون پيروز شدند و عقلانيت يكي از شاخص‌هاي مهم دينداري
تشيع شد كه تشكيل حكومت مدرن به نام دين بي ارتباط با اين خصيصه نيست.inves بدون نظر ۲۲ آبان ۱۳۹۶