تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

کسانی که در دوران جنگ،حتی یک سخنرانی نداشتند،حالا چفیه به گردن می اندازند ...

یکی از آنان بپرسد، شهید دادن پیشکش، جبهه رفتن هم پیشکش، شما در تشییع شهدا هم شرکت کرده‌اید که این همه ادعا دارید؟

کجا بودید وقتی چفیه‌ها، نماد غیرت بود که هم سجاده می‌شد و هم زخم مجروه را پانسمان بود که امروز آن را به گردن می‌اندازید؟

۴۵۳۰۲

inves بدون نظر ۵ مهر ۱۳۹۶