تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

تقوی:اقتصاد و فرهنگ مکمل توسعه‌یافتگی کشورند ...

مهدی تقوی در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به اینکه سیاست های نامناسب
دولت های نهم و دهم سبب شد تا اقتصاد ایران از مسیر توسعه یافتگی دور
شود،اظهارداشت:«با این وجود معتقدم که ما نسبت به خیلی از کشـورها شرایط خوبی از
نظر توسعه یافتگی داریم و هربار که شاهد سیاست های درست از سوی دولتها بودیم،
فرآیند توسعه در ایران سرعت گرفته است.»

وی افزود:  اگر سهم بخش خصوصی
فعلی در اقتصاد بیشترشود و کمتر تحت تاثیر سیاست های دولت قرار بگیرد،سرعت توسعه
در کشور افزایش می یابد.

این اقتصاددان با بیان اینکه در مسیر توسعه یافتگی نقش دولت بسیار
برجسته است،تصریح کرد:« اگر امروز خللی  در
ایفای نقش بخش خصوصی در توسعه ایران می بینیم، ناشی از اتخاذ سیاست های نامناسب
دولت های قبلی است.»

او اضافه کرد: به نظر من نوسازی فرهنگی مقدم بر نوسازی اقتصادی است؛  اگر مقوله آموزش را
در حوزه نوسازی فرهنگی تعریف کنیم، فرهنگ و اقتصاد می توانند مکمل هم باشند و
فرآیند توسعه یافتگی را تسریع کنند.


به
گفته تقوی جمعیت تحصیل‌کرده و جـوان ایران، یک فرصت اســت که باید در راستای توسعه
کشور از آن استفاده شود 

 

۳۵۳۵

inves بدون نظر ۹ شهریور ۱۳۹۶