تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

نرخ تورم ملی مرداد ۷.۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار
برای اولین بار با در نظر گرفتن کل خانوارهای کشور (به تفکیک شهری و روستایی) تهیه
شده است. گزارش این شاخص در سه بخش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور،
شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای
روستایی  اعلام مي‌شود.

بر این اساس، شاخص كل (برمبناي۱۰۰=۱۳۹۰) در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای کل
کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲۵۲٫۸، ۲۴۹٫۶ و ۲۶۵٫۸ را نشان مي‌دهد كه نسبت
به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۰٫۷، ۰٫۶ و ۱٫۰ درصد افزایش
داشته است.

افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب
۸٫۲، ۸٫۱ و ۸٫۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور ۰٫۹ واحد درصد
و مناطق شهری و روستایی ۰٫۸ واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در دوازده
ماه منتهي به مرداد ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۷٫۹ درصد،
مناطق شهری ۷٫۷ درصد و مناطق روستایی ۸٫۸ درصد است كه نسبت به همین اطلاع در تیر ماه  ۱۳۹۶، برای کل کشور و مناطق روستایی بدون تغییر
بوده و ۰٫۱ واحد درصد برای مناطق شهری افزایش یافته است.

در همین حال، شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين
ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۳۰۳٫۶، ۳۰۴٫۶ و ۳۰۱٫۵ رسيد
كه نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب ۰٫۸، ۰٫۵ و ۱٫۵ درصد افزایش نشان مي‌دهد.

شاخص گروه عمده «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه
سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۱٫۳، ۱۱٫۰ و ۱۱٫۹ درصد افزايش
نشان مي‌دهد.

درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به
دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری ۱۱٫۲ درصد و برای مناطق روستایی  ۱۱٫۳ درصد است. شاخص گروه اصلي «خوراكي‌ها» در ماه
مورد بررسي برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۳۰۱٫۴، ۳۰۲٫۷ و
۲۹۸٫۵ رسيد كه نسبت به ماه قبل به ترتیب ۰٫۸، ۰٫۵ و ۱٫۵ درصد افزایش نشان مي‌دهد. شاخص
گروه اصلي «خوراكي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی
به ترتیب ۱۱٫۴، ۱۱٫۱ و ۱۲٫۱ درصد افزایش نشان مي‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه
۱۱٫۳ درصد برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی است.

همچنین شاخص گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» در مرداد ماه
۱۳۹۶ برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد ۲۳۲٫۵، ۲۳۰٫۷ و ۲۴۱٫۸ رسيد
كه نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی ۰٫۶ درصد افزایش
داشته است.

همچنین ميزان افزايش شاخص گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» نسبت
به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶٫۷، ۶٫۸ و ۶٫۵ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه
منتهي به مرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه برای کل کشور ۶٫۳ درصد،
مناطق شهری ۶٫۲ درصد و مناطق روستایی ۷٫۰ درصد است.

 

۳۵۲۲۵

inves بدون نظر ۵ شهریور ۱۳۹۶