تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

روزنامه جوان:رییس دولت إصلاحات بدنبال شهردار شدن مهرعلیزاده است و به همین دلیل ...

اصلاح طلبان سه نفر را كانديدا كرده اند:
حجتي و بي طرف و مرعشي و اما از آن سو كارگزاراني‌ها شديداً به دنبال
شهردار شدن محسن هاشمي هستند. معتقدند او اگر شهردار شود، چون نسبت به
اصلاحات فرد ايدئولوژيكي نيست، حداقل نيمي از مسئولان فعلي شهرداري را نگه
مي‌دارد. خاتمي البته دنبال شهردار شدن مهرعليزاده است. كسي كه
كارگزاراني‌ها او را نمي‌خواهند بپذيرند.

گفته شده مرعشي مورد عتاب رئيس
دولت اصلاحات هم قرار گرفته؛ خاتمي معتقد است شهردار را ما انتخاب مي‌كنيم و
مرعشي معتقد است شهردار را خودم انتخاب مي‌كنم.

۴۵۳۰۲