تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

داستانک رمضان ۵/ دیدار

دم سحر، چشمانش را که باز کرد صورت همسر و فرزندانش را دید.

احساس خوشی  عمیقی داشت که باز هم توانسته عزیزترین هایش را ببیند.

                                                                        ***
در سحری مثل امروز ،در یک تصادف رانندگی، همسر و فرزندانش رفته بودند  و از آن زمان یازده سال زمین گیر و ویلچرنشین شده بود

 

۱۷۱۷

inves بدون نظر ۱۰ خرداد ۱۳۹۶