تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

گرم‌شدن اقیانوس‌ها ماهی‌ها را از خانه‌شان آواره می‌کند ...

به گزارش ایسنا، این کارشناسان در بررسی روی پراکندگی گونه‌های آبزیان در آب‌های شمال شرق آمریکا دریافتند با گرم‌تر شدن اقیانوس‌ها که دو تا سه برابر سریع‌تر از میانگین جهانی در حال رخ دادن است گونه‌های مهم به لحاظ تجاری به تغییر پراکندگی‌شان ادامه خواهند داد.

یافته‌ها حاکی از آن است که دمای آب اقیانوس‌ها نقش مهمی در وجود زیستگاه‌های مناسب برای گونه‌های مهم تجاری بازی می‌کند. در این مطالعه همچنین آشکار شد که دمای سطح آب در خلیج “ماین” طی یک دهه گذشته ۹۹ درصد سریع‌تر از اقیانوس‌های جهان در حال گرم‌تر شدن است.

کارشناسان محیط زیست تاکید دارند که تغییر مکان و جابه‌جایی بسیاری از گونه‌ها به سمت شمال در حال رخ دادن است و این تغییرات به طور مستقیم بر صنعت ماهیگیری تاثیر می‌گذارد.

به گزارش شبکه اخبار محیط زیست، متخصصان آمریکایی اظهار داشتند: این جابه‌جایی قطعا پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. برای مثال گونه‌هایی که در حال حاضر در آب‌های Mid-Atlantic Bight و Georges Bank هستند در آینده از زیستگاه مناسب برخوردار خواهند بود زیرا می‌توانند با افزایش دما به سمت شمال تغییر مکان دهند اما گونه‌های موجود در خلیج ماین ممکن است بیشتر با کاهش چشمگیر در گستره زیستگاه‌های مناسب روبرو شوند.

۵۴۵۴

inves بدون نظر ۸ خرداد ۱۳۹۶